În Lunca Siretului Inferior au fost identificate specii de faună cu statut de protecție specială

 

În Lunca Siretului Inferior au fost identificate specii de faună  cu statut de protecție specială

În cadrul proiectului „Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse”, implementat de ACDB în perioada 2012-2015, au fost realizate studii ample pentru a identifica și carta prezența speciilor protejate de nevertebrate, amfibieni, reptile, mamifere și pești. Acţiunile au avut sprijinul financiar al Programului Operaţional Sectorial de Mediu Axa Prioritară nr. 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

Astfel, dintre speciile de nevertebrate au fost identificate: Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului), Lucanus cervus (rădașcă), Erannis ankeraria (fluture de noapte).

De asemenea, a fost identificată una dintre cele mai rare specii de melci, Vertigo angustior (melc spiralat cu gura îngustă) având dimensiuni extrem de reduse (1.6-2mm), ce necesită habitate complexe de zone umede pentru a supraviețui. Specia a fost identificată în zona Pădurea Merișor.

Emys orbicularis (ţestoasa de baltă) a fost identificată izolat, datorită numărului mic de habitate favorabile la nivelul întregii suprafețe a sitului, aceasta preferând ape lin curgătoare, cu o adâncime maximă de 1-1,5 m. Specia este extrem de expusă la prădare, mortalitate accidentală, colectare, fiind sensibilă la modificarea și degradarea habitatelor, deranj natural și impact antropic curent. Un alt factor de risc este introducerea speciilor exotice.

Dintre speciile de amfibieni de interes conservativ au fost identificate tritonul cu creastă (Triturs cristatus) și buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina).

Vidra (Lutra lutra) a fost, de asemenea, identificată pe toată suprafața ariei naturale protejate.

Specia are nevoie de habitate mozaicate, de regulă din lungul cursurilor de ape, zone umede cu maluri cu pietriș sau stânci/bolovani și vegetație bogată ce prezintă un potențial trofic ridicat. În ROSCI0162 Lunca Siretului inferior, pe urma analizei transectelor au fost identificate 54 de indivizi. Acest număr reprezintă o populație viabilă. Din toate cele 46 de transecte realizate, doar pe 15 dintre ele au fost identificate zone ce necesită măsuri speciale de conservare.

În concluzie, putem afirma că vidra este o specie larg răspândită pe teritoriul ariilor protejate vizate. Vidra este o specie rezidentă în SCI Lunca Siretului Inferior și ariile protejate suprapuse. În ariile protejate vizate de studiu, există habitate favorabile speciei vidră, acestea satisfăcând necesitățile existenței speciei: odihnă, adăpost, hrană și reproducere.

Practicarea agriculturii intensive şi a tratamentelor chimice în agricultură din anii `80 a dus la scăderea drastică a populațiilor de Spermophilus citellus (popândău), care însă s-au stabilizat şi chiar au început să crească în anumite zone din țară, datorită abandonării acestor practici şi a transformării unor terenuri cultivate în pârloage.

Habitatele favorabile pentru specie, pe suprafața ariei protejate sunt puține. Doar 5% din suprafața totală reprezintă condiții optime speciei, iar 8% condiții mai puțin favorabile. Deși rata de succes a reproducerii este ridicată, specia este foarte sensibilă la fragmentarea habitatului și la factori de antropizare, trăiește doar în pajiști naturale. În ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior pe pajiștile naturale există exploatări de balastieră, această reprezintă un risc ridicat pentru specie. Pe suprafețele unde există exploatare, galeriile speciei sunt distruse, prin urmare, numărul indivizilor va scădea.

Specia este însă, în continuare, amenințată de factori antropici și de activități agricole. Puii și sub-adulții sunt extrem de expuși la atacul câinilor fără stăpâni sau a celor nesupravegheați.

 

Despre ACDB

ACDB este asociația care acționează pentru conservarea speciilor de fauna sălbatică și a habitatului lor. Din 2003 și până astăzi, ACDB a desfășurat proiecte pentru:

  • Menținerea unor populații sănătoase de urs, lup, râs, vidra și pisică sălbatică în mediul sălbatic
  • Educarea publicului cu privire la beneficiile prezenței carnivorelor mari în mediul sălbatic
  • Prezervarea ariilor protejate cheie atât pentru specii, cât și pentru comunitățile locale
  • Crearea unui turism sustenabil bazat pe valorile naturale și care să contribuie la conservarea naturii
  • Salvarea și tratarea animalelor sălbatice rănite sau bolnave și reintroducerea lor în mediul natural

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.